1. Handlowa Platforma Internetowa partnerpapes.pl, dostępna pod adresem :

partnerpapes.pl

, służąca do obsługi firm, instytucji i osób prywatnych stanowi własność i prowadzona jest przez firmę Partner Papes Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wagonowa 28a, 53-609 Wrocław, Poland
Kapitał zakładowy: 1 080 000 zł
NIP: 6912050290
Regon: 390692501
Numer KRS: 0000088070, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer konta bankowego w Banku Santander Bank:
52 1910 1048 2412 0175 9316 0001

 1. Definicje przyjęte w niniejszym Regulaminie

Sprzedający –Partner Papes Sp. z o.o., właściciel Handlowej Platformy Internetowej papesbiuro.pl
Klient – jednostka organizacyjna lub osoba prywatna, nabywająca towary od Sprzedającego.
Platforma – Handlowa Platforma Internetowa papesbiuro.pl
Towar, Towary – produkty i usługi sprzedawane przez Sprzedającego, dostępne na Platformie.
Koszyk – narządzie Platformy umożliwiające złożenie zamówienia, zawierające ilości i ceny towarów, wartość zamówienia wraz z ewentualnymi kosztami dodatkowymi, dopuszczające możliwość zmian w zamówieniu przed jego wysłaniem do Sprzedającego.
Umowa – pisemna lub ustna umowa kupna/sprzedaży, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, wymagająca dla swej ważności złożenia zamówienia przez Klienta i potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest mail z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji.
Przesyłka typowa – przesyłka, której waga nie przekracza 30 kg i o gabarytach, których suma wymiarów długość + szerokość + wysokość nie przekracza 180 cm.
3. Dane zamieszczone na Platformie partnerpapes.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego. Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do sprostowania oczywistych błędów pisarskich lub arytmetycznych, dostrzeżonych w opisie towarów dostępnych na Platformie.
5. Opisy i zdjęcia towarów przygotowywane są z należytą starannością. Sprzedający informuje jednak, że mogą pojawić się nieznaczne różnice pomiędzy odwzorowaniem wyglądu Towaru na zdjęciu zamieszczonym na Platformie, a jego rzeczywistym wyglądem lub mało znaczące nieścisłości w opisie poszczególnych Towarów, nie mające wpływu na parametry i funkcjonalność produktu. Sprzedający dołoży starań, aby na bieżąco eliminować tego rodzaju niedokładności. W przypadku powstania ewentualnych wątpliwości Klient upoważniony jest do zgłoszenia swoich uwag Sprzedającemu, który niezwłocznie udzieli wszelkich wyjaśnień i skoryguje powstałe nieścisłości.
6. Nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży na Platformie partnerpapes.pl używane są w celach identyfikacyjnych, mogą być chronione i zastrzeżone zgodnie z Ustawą o Prawie własności przemysłowej.
7. Wszystkie produkty oferowane za pośrednictwem Platformy są nowe i pozbawione wad fizycznych.
8. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy.

 1. Na Platformie podane są ceny netto oraz brutto Towarów (uwzględniające podatek VAT) w złotych polskich.
  2. Ceny Towarów opisanych jako „na zamówienie”, mogą ulec zmianie. O ewentualnej zmianie ceny Towaru „na zamówienie” Klient zostanie poinformowany przed realizacją zamówienia. Zamówienie będzie zrealizowane po zaakceptowaniu przez Klienta zmienionej ceny. Klient ma prawo nie zaakceptować zmienionej ceny i odstąpić od Umowy .
  3. Ceny Towarów podawanych na Platformie nie obejmują kosztów przesyłki.
  4. Ceny Towarów na Platformie mogą ulegać zmianom. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych już do realizacji przez Sprzedającego.
 1. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby Towary oferowane na Platformie były stale dostępne w magazynie (nie dotyczy Towarów określonych jako „na zamówienie”). W przypadku jednak przejściowej niedostępności określonego Towaru, a co za tym idzie braku możliwości zrealizowania zamówienia w podanym terminie, Sprzedający poinformuje Klienta o realnym terminie realizacji lub zaproponuje Towar równoważny o nie gorszej jakości.
  2. Jeżeli nowy termin realizacji lub proponowany Towar równoważny nie zostanie zaakceptowany przez Klienta może on odstąpić od Umowy, zamówienie zaś zostaje anulowane.
  3. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia, za które Klient dokonał już płatności i które Klient zdecydował się anulować, wpłacona przez Klienta kwota zostanie zwrócona na podane przez niego konto bankowe w terminie do 5 dni roboczych.
  4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian asortymentu Towarów z Platformy związanych w szczególności ze zmianą asortymentu Towarów dostarczanych Sprzedającemu przez jego kontrahentów. Jeżeli zamówienie na dany produkt pojawi się w momencie jego usuwania z Platformy, Klient zostanie powiadomiony o braku możliwości zrealizowania jego zamówienia. Sprzedający może zaproponować zamiennik wycofanego produktu. Klient może nie zaakceptować zamiennika i odstąpić od Umowy, w takim przypadku zamówienie zostanie anulowane.
 1. Dostęp do Platformy i składanie zamówień jest możliwe 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
  2. Do składania zamówień na Platformie nie jest wymagana rejestracja konta Klienta.
  3. W trakcie rejestracji konta Klienta na Platformie Klient wprowadza swoje dane teleadresowe, a także login i hasło do systemu Platformy.
  4. Klienci niezarejestrowani proszeni są o wprowadzenie swoich danych teleadresowych oraz adresu dostawy każdorazowo przy składaniu zamówienia.
  5. Tworzenie zamówienia przez Klienta polega na dodawaniu określonych produktów do Koszyka wraz z zamawianą ilością. Do momentu wysłania zamówienia do Sprzedającego Kupujący może dowolnie korygować zawartość Koszyka.
  6. Po zakończeniu wprowadzenia Towarów do Koszyka Klient może podać adres dostawy inny niż adres jego zamieszkania lub siedziby, wybrać formę zapłaty oraz sposób dostarczenia przesyłki.
  7. Klient może wycofać zamówienie po jego złożeniu lub zmienić zawartość zamówienia pod warunkiem, że nie zostało ono już wysłane z magazynu Sprzedającego. W tym celu należy jak najszybciej skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Sprzedającego pod numerem telefonu 71 359 85 14 do 19 i przesłać informację o zmianach na adres e-mail: papes@partnerpapes.pl.
  8. W przypadku gdy Klient wybrał opcję płatności przelewem powinien dokonać jej nie wcześniej, niż po otrzymaniu od Sprzedającego informacji, że zamówienie jest gotowe do realizacji.
  9. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia od Sprzedającego Klient płacący przelewem powinien dokonać płatności na konto Sprzedającego w Banku Santander Bank Polska S.A: 52 1910 1048 2412 0175 9316 0001.
  10. W przypadku Towarów produkowanych/dostarczanych na specjalne zamówienie Klienta Sprzedający może wystąpić o podpisanie dodatkowej Umowy, zawierającej szczególne warunki realizacji takiego zlecenia.
 1. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedający weryfikuje je i wysyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji na podany przez Klienta adres e-mail w możliwie krótkim terminie, zasadniczo nie przekraczającym 3 godzin roboczych od wysłania zamówienia.
  2. W przypadku konieczności wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zamówienia Sprzedający przed wysłaniem potwierdzenia kontaktuje się z Klientem na podany w zamówieniu numer telefonu lub adres e-mail.
  3. Jeżeli z powodu braku kontaktu z Klientem nie uda się dokonać weryfikacji zamówienia, które tego wymaga, jego realizacja ulegnie przesunięciu w czasie, aż do chwili skontaktowania się z Klientem.
  4. W uzasadnionych przypadkach Sprzedający zastrzega sobie możliwość kolejnej weryfikacji zamówienia, a w wyjątkowych wypadkach prawo do wstrzymania jego realizacji do czasu ukończenia w/w weryfikacji.
  5. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy Klient dwukrotnie odmówi przyjęcia zamówionego Towaru lub odmówił płatności (dotyczy płatności przy odbiorze). W takim przypadku konto Klienta zostanie zawieszone.
  6. Wysyłka zamówionego Towaru z magazynu Sprzedającego następuje w tym samym lub następnym dniu roboczym od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego oraz wpłynięcia płatności na konto sprzedającego, chyba, że Klient wybrał opcję płatności przy odbiorze, lub płatności przy odbiorze własnym lub przy dostawie transportem Sprzedającego. W takim przypadku wysyłka następuje niezwłocznie.
  7. Wraz z Towarem Klient otrzymuje dokument sprzedaży (faktura VAT lub paragon fiskalny) wystawiony przez Sprzedającego.
  8. Zamówiony Towar Sprzedający dostarcza własnym transportem do Klientów na terenie Krakowa, Wieliczki oraz Skawiny, chyba że Klient zdecyduje się na inny sposób realizacji dostawy.
  9. Wysyłka Towaru w pozostałe rejony Polski odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich DPD lub UPS.
  10. Klient może również osobiście odebrać zamówiony towar z magazynu Sprzedającego lub z Punktów Odbioru Towaru aktualizowanych na stronie.
  11. Termin dostawy realizowanej przez firmę kurierską nie powinien przekraczać 24 godzin od momentu odbioru przesyłki z magazynu Sprzedającego.
 1. Przy zamówieniach będących Przesyłkami Typowymi (których waga nie przekracza 30 kg i o gabarytach, których suma wymiarów długość + szerokość + wysokość nie przekracza 180 cm) o wartości powyżej 400 zł netto Kupujący z terenu Polski nie jest obciążany kosztami dostawy.
  2. Zamówienia o wartości do 499,99 zł netto, spełniające wymagania Przesyłek Typowych, obciążane są kosztami w wysokości 20,00 zł brutto.
  3. Koszty dostawy przesyłek nietypowych ustalane są zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej. Sprzedający informuje Klienta o kosztach związanych z realizacją takich przesyłek w momencie potwierdzania przyjęcia zamówienia do realizacji. Jeżeli koszt dostawy przesyłki nietypowej okaże się zbyt wysoki w stosunku do oczekiwań Klienta może on anulować złożone zamówienie.
  4. Dostawa realizowana transportem własnym Sprzedającego jest bezpłatna.
  5. Koszty dostawy zawierają ubezpieczenie przesyłki.
 1. Sprzedający proponuje swoim Klientom następujące formy płatności:
  a) przedpłata przelewem na konto bankowe w Banku Santander Bank Polska S.A. ,
  b) płatność elektroniczna poprzez system PayU,
  c) gotówką za pobraniem; przy tej formie płatności doliczana jest opłata 7 zł brutto,
  d) gotówką przy odbiorze własnym lub przy dostawie transportem Sprzedającego na terenie Wrocław, Oława.
  2. Klienci posiadający umowę o współpracy ze Sprzedającym dokonują płatności zgodnie z indywidualnie ustalonymi warunkami.
 1. Produkty dostępne na Platformie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Warunki gwarancji są określone na załączonym do towaru druku gwarancji wystawionym przez gwaranta lub są realizowane zgodnie z polskim prawem na podstawie paragonu lub faktury VAT. W przypadku towaru, na który producent lub podmiot wprowadzający produkt na rynek udzielił gwarancji, Klient może skorzystać z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji producenta – w tym wypadku Klient reklamuje sprzęt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedający wyłącznie pośredniczy w procedurze reklamacyjnej.
  2. Wszystkie produkty, które nie posiadają odrębnej gwarancji producenta, obejmuje 12-miesięczna rękojmia Sprzedającego na warunkach uregulowanych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2002 r. nr 141 poz. 1176 z późn. zm.).
  3. Sprzedający informuje, iż przystąpi do rozpatrywania reklamacji niezwłocznie po jej otrzymaniu. Im szybciej Klient zgłosi swoje roszczenia, tym szybciej Sprzedający będzie w stanie przystąpić do ich rozpatrywania.
  4. Reklamację można zgłaszać telefonicznie pracownikom Działu Obsługi Klienta Sprzedającego (tel. 71 359 85 14 do 19/ 354 78 04/09/21). Zgłoszenia można również dokonać za pośrednictwem formularza reklamacyjnego, zamieszczonego na stronie Sprzedającego, lub pocztą e-mail na adres: papes@partnerpapes.pl.
  5. Towar reklamowany przez Klienta z Wrocławia lub najbliższych okolic (Oława, Strzelin) odbierany jest przez Sprzedającego. W pozostałych przypadkach Klient odsyła reklamowany Towar na koszt Sprzedającego na adres:Partner Papes Sp. z o.o., ul. Wagonowa 28a, 53-609 Wrocław lub uzgadnia ze Sprzedającym termin odbioru przesyłki z reklamowanym towarem przez firmę kurierską. Odbiór takiej przesyłki zleca firmie kurierskiej Sprzedający.
  6. Reklamację uważa się za uzasadnioną, gdy Towar posiada wadę fabryczną, lub gdy nosi znamiona uszkodzenia mechanicznego w czasie transportu zamówionego Towaru do Klienta lub gdy dostarczony został Towar niezgodny z zamówieniem Klienta.
  7. Gdy reklamacja okaże się uzasadniona Sprzedający wymienia Towar na nowy, wolny od wad i dostarcza go do Klienta na swój koszt.
  8. W razie braku możliwości wymiany wadliwego Towaru na nowy Sprzedający dokona jego naprawy.
  W przypadku braku możliwości dokonania naprawy Sprzedający zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru wraz z kosztem dostarczenia reklamowanego Towaru, jeżeli Klient realizował wysyłkę takiego towaru na własny koszt.
  9. Za niezgodność Towaru z umową nie może być uznana sytuacja, w której Klient został poinformowany i wyraził zgodę na zmiany w umowie np. w sytuacji, gdy zgodził się na zamiennik Towaru, lub na Towar powystawowy, lub z wyprzedaży.
  10. Inne wady wykryte w trakcie użytkowania zakupionego Towaru, a nie wynikające z jego naturalnego zużycia, prosimy niezwłocznie zgłaszać telefonicznie pracownikom Działu Obsługi Klienta Sprzedającego (tel. 71 359 85 14 do 19/ 354 78 04/09/21). Zgłoszenia można również dokonać za pośrednictwem formularza reklamacyjnego, zamieszczonego na stronie Sprzedającego, lub pocztą e-mail na adres: dok@partnerpapes.pl.
  11. Reklamacje jakościowe rozpatrywane są w terminie do 14 dni roboczych począwszy od dnia przekazania wadliwego produktu przewoźnikowi. Do reklamowanego produktu Klient powinien dołączyć kopię dowodu zakupu oraz opis usterki lub wady produktu, zawierający również dane kontaktowe do osoby reklamującej.
  12. W przypadku, gdy Towar jest dostarczany do Kupującego transportem Sprzedającego, kierowca ma obowiązek sprawdzić przy odbiorcy stan przesyłki. W przypadku wykrycia uszkodzenia Towaru lub jego braku kierowca sporządza protokół reklamacji, podpisywany przez odbiorcę i zabiera reklamowany Towar do magazynu Sprzedającego. Reklamacja będzie rozpatrywana niezwłocznie po dostarczeniu protokołu do Sprzedającego.§ 9. Zwroty towarów pełnowartościowych
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2002 roku Dz. U. 00.22.271 „O ochronie praw konsumentów” Klient będący osobą fizyczną, nabywającą Towar w celach nie związanych z działalnością gospodarczą, który zakupił Towar poza lokalem oferującego go przedsiębiorstwa, ma prawo zwrócić zakupiony Towar w terminie do 14 dni po otrzymaniu przesyłki bez podania przyczyny i niezależnie od formy płatności. Zwracany Towar winien być w stanie nie pogorszonym, bez oznak użytkowania i w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu.
  2. Towar zwracany Klient odsyła na własny koszt na adres Partner Papes Sp. z o.o., ul. Wagonowa 28a, 53-609 Wrocław. Do Towaru zwracanego powinien być dołączony dowód potwierdzający zakup oraz dane dotyczące konta bankowego, na które Sprzedający powinien dokonać zwrotu środków.
  3. Ze względu na to, iż przy zwrocie Towaru Klient dokonuje przesyłki na własny koszt, zwroty „za pobraniem” nie będą przyjmowane.
  4. Klient odpowiedzialny jest za prawidłowe zabezpieczenie Towaru zwracanego przed uszkodzeniami powstałymi w trakcie przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, wynikłych z nieprawidłowego zabezpieczenia, towar nie będzie przyjęty.
  5. Kwota równa wartości zwracanego Towaru, odpowiadająca kwocie na dowodzie potwierdzającym zakup, zostanie przekazana na konto bankowe Klienta niezwłocznie po przyjęciu Towaru na magazyn Sprzedającego. Koszty odesłania Towaru przez Klienta nie podlegają zwrotowi.

Właściciel Platformy www.papesbiuro.pl, jako Administrator Danych Osobowych, przekazywanych przez Klientów Platformy, zapewnia iż:
1. Dane osobowe Klientów gromadzone przez Administratora służą realizacji zobowiązań wobec Klientów i są gromadzone wyłącznie w celu realizacji umowy oraz w celach marketingu własnego, dotyczącego oferowanych produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami).
2. Dane osobowe Klientów nie są przekazywane stronom trzecim za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji Umowy. W celu zrealizowania płatności poprzez system PayU dane osobowe są udostępniane firmie PayU S.A., zaś w celu dostarczenia przesyłek z zamówionymi towarami – firmom kurierskim DPD lub UPS.

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r. nr 141 poz. 1176 z późn. zm.).
  2. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów dotyczących realizacji postanowień niniejszego Regulaminu jest Sąd powszechny, ustalony zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.
  3. Właściciel Platformy zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie zarejestrowanych Klientów.
  4. Klient ma prawo nie wyrazić zgody na zmiany wprowadzone do regulaminu i niezwłocznie zwrócić się do Właściciela Platformy o usunięcie jego konta z bazy Platformy. Jeżeli tego nie zrobi przyjmuje się, że Klient zaakceptował zmieniony regulamin.