Regulamin promocji i konkursu

§ 1. Wstęp
 
1. Niniejszy Regulamin Promocji i Konkursu, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w niżej opisanych Promocjach i Konkursach.
2. Uczestnikami Promocji i Konkursu mogą być osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą.
3. Organizatorem Promocji i Konkursu jest Partner Papes Sp. z o.o., ul. Wagonowa 28a, 53-609 Wrocław, NIP 691-20-50-290
4. Przystąpienie do Promocji lub Konkursu następuje z poszanowaniem zasady dobrowolności.
 
§ 2.
Zasady i okres trwania Promocji

1.Promocji podlegają zakupy towarów w cenach katalogowych oferowanych w Promocji przez Organizatora, w okresie od 1 do 28 lutego 2021r. lub do wyczerpania zapasów nagród.
2. W okresie trwania Promocji Uczestnik Promocji:
2.1. ma prawo do nagrody w postaci zakupu  produktu w cenie 1 grosz lub bezpłatnie każdy zwanych w dalszej części Regulaminu „Gratisem” za dokonanie zakupu:

2.1.1. Przy zakupie artykułów ze strony
www.papesbiuro.pl za kwotę 400 zł netto Uczestnik otrzyma torbę bawełnianą ekologiczną za 1 grosz. Promocja trwa do wyczerpania zapasów nagród.
2.1.2. Przy zakupie dowolnego tonera lub atramentu Uczestnik promocji otrzyma naklejkę. Promocja trwa od 1.02 do 15.03.2021.
2.1.3. Każdy Uczestnik, który otrzymał naklejkę w promocji o której mowa w § 2 pkt. 2.1.2. może wziąć udział w konkursie.
2.2. może skorzystać z promocji cenowej, polegającej na obniżeniu cen na towary należące do promocji „Akcje promocyjne”, „Promocje”.
2.3. może wziąć udział w konkursie
2.3.1. Konkurs będzie odbywać się na fanpage Partner Papes i przeznaczony jest dla Klientów Partner Papes. Konkurs trwa od 1.02.-15.03.2021r.
2.3.2. Wszystkie zdjęcia wysłane na adres: promocje@partnerpapes.pl będą weryfikowane pod kontem możliwości ich publikacji na fanpage Partner Papes.
2.3.3. Klient otrzyma zwrotnego maila z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu publikacji na fanpage Partner Papes (imię oraz pierwsza litera nazwiska) oraz zgody na wykorzystanie zdjęcia.
2.3.4. Każdy Uczestnik Konkursu otrzyma Gratis niespodziankę nie przekraczający kwotę 20 zł. Nagrodą główną jest zestaw artykułów piśmienniczych marki Parker (długopis plus pióro).
2.3.5. Losowanie głównej nagrody odbędzie się 15 marca 2021 na fanpage Partner Papes.
3. Uczestnik może skorzystać z Promocji lub Konkursu za pośrednictwem www.papesbiuro.pl.
4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, rabatami indywidualnymi i cenami specjalnymi.
5. Uczestnik może skorzystać z wyżej wymienionych promocji pod warunkiem, że cena wybranego Towaru nie jest niższa niż ustalona cena promocyjna lub cena cennikowa, pomniejszona o maksymalny rabat przewidziany dla tego towaru.
6. Prawo do zakupu w cenie 1 grosz przysługuje wyłącznie w sytuacji gdy zestaw uprawniający do otrzymania nagrody jest dostarczany w jednej dostawie.
7. Gratis zostanie dostarczony Uczestnikowi do jego siedziby na terytorium RP w dostawie wraz z zamówionymi Towarami zawartymi w jednej dostawie lub zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami.
8. Uczestnik może uzyskać informacje o dostępnych Gratisach oraz o Promocji na stronie www.papesbiuro.pl, a także pod numerem telefonu 71/354 78 01
9. W przypadku zwrotu zakupionego przez Uczestnika Promocji Towaru lub odstąpienia od umowy zakupu tego Towaru lub Usługi, Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego Gratisu. W przypadku braku takiej możliwości, Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zwrotu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim równowartości Nagrody ustalonej na dzień jej otrzymania na podstawie wystawionej faktury VAT. Równowartość nagrody ustalana będzie w oparciu katalogową wartość towaru.
 
§ 3.
Postanowienia końcowe
 
1. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu.
2. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie umieszczona w siedzibie Organizatora Promocji, oraz na stronie internetowej www.papesbiuro.pl.
3. Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do strony internetowej www.papesbiuro.pl wywołanej przyczynami niezależnymi od nich, a w szczególności awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.
4. Zawartość Gratisów może zostać zmieniona w trakcie trwania Promocji, jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami niezależnymi od Partner Papes. Zmiana nie będzie powodować zmiany wartości ani właściwości użytkowych Gratisów.
5. Uczestnik Promocji zobowiązany jest do poinformowania Organizatora Promocji o dokonanych w jego przedsiębiorstwie, przekształceniach, połączeniach i innych zmianach mających wpływ na realizację obowiązków i uprawnień w związku z uczestnictwem w Promocji.
6. Sądami właściwymi do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu są właściwe miejscowo sądy powszechne.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy polskiego prawa, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego.
8. Promocja prowadzona jest w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
9. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
10. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Promocji w każdym momencie.